P-SPRT 40 PLUS

PRIVACY RICHTLIJNEN

Lees hier onder over ons beleid over uw privacy

P-SPRT.NL PRIVACY POLICY

Binnen ons bedrijf worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 

Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring. Wij willen onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Wij vragen je eerst uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Wij geven jou het recht om je persoonsgegevens na aanvraag ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens
P-SPRT.NL verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bij een lidmaatschap of aangaan van een Personal Training overeenkomst:
–          Voor- en achternaam
–          Geslacht
–          Geboortedatum
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres

Deze gegevens verwerken we met als doel:
–          Contact met je op te kunnen nemen.
–          Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Overige gegevens die we verwerken:
–          Persoonsgegevens die je actief verstrekt in een persoonlijke kennismaking of intake gesprek
–          Bankrekeningnummer, voor het afhandelen van betalingen.

2. Bewaartermijnen
De eerder beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je gebruik maakt van onze diensten en/of lid bent bij ons. Na opzegging worden jouw gegevens direct verwijderd CQ vernietigd.  

3. Delen van persoonsgegevens met derden
P-SPRT.NL deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. P-SPRT.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt P-SPRT.NL jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.

 

 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door P-SPRT.NL, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@p-sprt.nl

 

 

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

6. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

7. Beveiliging
P-SPRT.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan snel contact met ons op via info@p-sprt.nl